Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Vlaamse wapenhandel

Eloi Glorieux

Vlaams Volksvertegenwoordiger (Groen!)

Gisteren interpelleerde ik in de subcommissie Wapenhandel van het Vlaams Parlement minister Patricia Ceysens over de wapenleveringen (vnl. visualisatiemateriaal, nachtkijkers,…) vanuit Vlaanderen naar Israël. Ze gaf toe dat er in 2008 10 exportlicenties voor dergelijk militair bruikbaar materiaal en technologie vergund werden.

 

 

Op de vraag hoe dit te rijmen valt met de Europese Gedragscode, die ondermeer bepaalt dat je geen wapens mag leveren aan landen die in een conflict betrokken zijn of aanspraak maken op het grondgebied van een ander land, antwoordt ze steevast met de bewering dat er niet aan het Israëlische leger geleverd wordt, maar aan de Israëlische “defensie gerelateerde industrie”. Deze laatste verwerkt de Vlaamse onderdelen en technologie in wapensystemen die volgens Ceysens allemaal opnieuw uitgevoerd worden naar vb. de VS, Zweden, Tsjechië, enz, en dus niet door het Israëlische leger in Gaza zouden worden ingezet.

Zelfs als deze onwaarschijnlijke stelling klopt (wat overigens niet te controleren valt, waardoor men zich moet tevreden stellen met het ‘erewoord’ van een regering die schaamteloos het internationaal recht schendt, VN-resoluties naast zich neerlegt enz.) betekent de steun aan het militair-industriëel complex van Israël dat men willens nillens de militaire slagkracht van Israël vergroot. De Israëlische wapenindustrie heeft de export nl. nodig om op een betaalbare wijze voor haar eigen leger wapens te kunnen produceren.

Na de interpellatie ( tijdens dewelke ik overigens enkel van Piet De Bruyn (N-VA) wat steun kreeg en door het VB zelfs van antisemitisme verweten werd) diende ik bijgevoegde motie in. Waarschijnlijk zal deze binnen twee weken in de plenaire zitting van het parlement ter stemming worden voorgelegd.

Hierna de MOTIE

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE

van Eloi Glorieux

tot bestluit van de door Eloi Glorieux in de subcommissieWapenhandel gehouden interpellatie tot Vlaams minister Patricia Ceysens over de reactie van de Vlaamse regering op de uitspraken van federaal minister Karel de Gucht inzake wapenhandel met Israël
Het Vlaams Parlement,

– gehoord de interpellatie van Eloi Glorieux tot Vlaams minister Ceyssens;

– gehoord het antwoord van Vlaams minister Patircia Ceysens;
 
– stelt vast dat de Vlaamse regering in 2009 10 wapenexportlicenties vergund heeft naar Israël, met als bestemmeling de Israëlische ‘defensie gerelateerde industrie’;

– is het eens met federaal minister van Buitenlandse Zaken, Karel de Gucht, dat in de gegeven omstandigheden de gewesten hun wapenexportbeleid naar Israël moeten herbekijken;

– is van mening dat de export van wapens en militair bruikbaar materieel en technologie aan de ‘defensie gerelateerde industrie’ in Israël, ook als deze na verwerking wordt doorverkocht aan een derde land, bijdraagt aan de uitbouw van het militair-industrieel complex en bijgevolg aan de slagkracht van de Israëlische strijdkrachten;

– is daarom van mening dat ook deze exportvergunningen strijdig zijn met de Europese Gedragscode, die wapenuitvoer die bijdraagt tot de schending van mensenrechten, uitlokken of verlengen van spanningen en conflicten of het risico inhouden dat materiaal gebruikt wordt voor agressie tegen een ander land, wil vermijden;

– stelt vast dat de Vlaamse regering vasthoudt aan haar beleid om wapenexportvergunningen met als bestemming Israël weliswaar met omzichtigheid te behandelen, maar niet te verbieden;

– stelt vast dat de Vlaamse regering bijgevolg weigert om de op 7 januari door het Vlaams parlement aangenomen resolutie “betreffende de oorlog in Gaza” (Stuk 2026 [2008-2009] – Nr.1), waarin vermeld staat dat er geen exportvergunningen met als bestemming Israël mogen worden uitgereikt, uit te voeren;
vraagt de Vlaamse regering met onmiddellijke ingang geen enkele exportlicentie meer te vergunnen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie aan Israël, met inbegrip van de Israëlische ‘defensie gerelateerde industrie’.

Tags: , , ,

One Response to “Vlaamse wapenhandel”

 1. februari 1st, 2009 at 23:16

  Posman André says:

  Ik denk, en ik heb het daar al over gehad met Eric Goeman en anderen, dat er een strategie moet worden opgezet om de perceptie van het Palestijns-Israelisch probleem, zoals die door de Israelische Propaganda en haar geallieerden in het buitenland het Israelisch in het hoofd van de meeste mensen is ingeplant, als een soort kwalijke hersenspoeling, te doorbreken. Er moet een nieuwe perceptie worden geconstrueerd, (in naam vanhet antisemitisme, want de door de zionisten bepazald perceptie is een megagenerator van anitsemitisme bij miljoenen mensen in de wereld),
  waarvan de lementen moeten zijn:, en overal steeds moeten herhaald worden:
  1. Dat Palestina gestolen is door een bepaald soort Joden, met de goedkeuirng van Europa en de USA. Dat is een vergissing, en die moeten we nu rechtzetten, goedmaken, restitueren.
  2. Dat de bestolene in de propaganda van Israel benoemd wordt tot misdadiger, en de dief het slachtoffer.
  3. Dat de dievenstaat ‘Israel’ vandaag en morgen doorgaat met grond pakken, iedere dag, al is het maar een vierkante meter: het doel is op de duur alle Palestijnen buiten te krijgen, en opdat dat doel op zekere dag een feit is, weigeren ze gesprekken over echte vrede, doen ze alsof, zolang als mogelijhk schuiven ze de contracten voor zich uit, om later ‘voldongen feiten’ te kunnen aanhalen, en al het gestolen goed gewoon te houden.
  4. Dit kwalijk proces, dat de oorzaak is van het mondiaal terrorisme, omdat het een haat veroorzaakt in de arabische en islamvolken van de wereld die zijn gelijke in de geschiedenis niet kent, moet op een of andere manier gestopt worden: economische boycot, internationale aanklachten voor diefstal, moord enz.De implicatie en véél méér van de UNO resoluties moet afgedwongen worden met economische sancties.
  5. Om in de nieuwe ‘tegen-perceptie’ een duidelijk beeld te geven van wat gestolen is van de palestijnen,(grond per vierkante meter,goederen,olijfbomlen, huizen, enz.)moet alle schade door die diefstal, maar ook door moord, morele en psychische schade, gemis aan ontwikkelingskansen, enz. uitgerekend in geld, herleid worden tot één globaal bedrag, dat de schuld van Israel uitdrukt tegenover de Palestijn. Per Israeliet, is er één Palestijn die met zijn kloten buitengevlogen is, beroofd is, vernederd is, vermoord is enz. Dat globaal getal wordt een symbool van de schadeclaim, van de Palestijn aan de Jood. Ik denk dat dit zeer belangrijk is, opdat de perceptie ‘de jood is het slachtoffer’, doorbroken wordt. Als de mensen steeds méér dàt verhaal horen duidelijk, nuchter, rustig, zonder emotie, in getallen uitgedrukt, dan kàn er een tegenbeweging ontstaan, massaal, en kan er eindelijk gesproken worden van een ‘Propalestijns Restitutieplan’. nl de afbetaling van die schuld, en de teruggave van de gestolen geoderen. Als de zionistische joden mondiaal de steun kwijt raken, omdat de perceptie die hen dient ondermijnd geraakt, en zo de waarheid haar rechten krijgt, kan er daar eindelijk enige rechtvaardigheid geschieden.

  Ik schrijf dit in het bewustzijn van het feit dat Israel 200 atoombommen heeft, als enige in de regio, en dat zo wil houden. Ik ben me ook bewust, -als ik het cynisch fanatisme zie waarmee ze nu terror zaaien in de harten van de overgebleven Palestijnen,- dat ze die bommen gaan gooien, als ze in het nauw zullen worden gedreven. Maar desondanks is de uitweg: restitutie voor de Palestijnen. Eén keer een internationaal gebaar van restitutie. De hele wetserse wereld heeft ze in plan gelaten, al 100 jaar lang. Dat weet de Arabische wereld, en weldra komt loontje om zijn boontje.
  André Posman
  Lic Geschiedenis
  Baas De Rode Pomp Concerten
  Klara Amabassadeur
  09 223 82 89