Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Desinformatie rond het Goldstone Rapport

 Persbericht van VPK en CODIP

Goldstone: "ik dacht dat Israël zou meewerken, maar dit bleek een naïeve verwachting"

Goldstone: "ik dacht dat Israël zou meewerken, maar dit bleek een naïeve verwachting"

Het inmiddels bekende Goldstone-rapport betreffende misdaden tegen de menselijkheid en tegen het internationaal humanitair recht die zijn begaan, door beide partijen in het conflict, in de context van de militaire operaties die plaatsvonden in de Gazastrook  in december 2008 – januari 2009, werd door de Algemene Vergadering van de VN goedgekeurd met een overweldigende meerderheid. Het rapport beveelt aan, dat de VN erop zouden toezien, dat beide partijen (i.e. Israël en de Palestijnse gezaghebbers in de Gazastrook) de vastgestelde misdaden tegen de mensenrechten en tegen het internationaal humanitair recht zouden onderzoeken en de daders zouden vervolgen.

Bij ontstentenis van een dergelijke actie vanwege één van beide partijen, moet de VN, aldus de aanbevelingen van het rapport, het Internationaal Strafhof in Den Haag inschakelen. In de VN-veiligheidsraad zal een beslissing in die zin waarschijnlijk op een Amerikaans veto stuiten. Zulks hoeft hoegenaamd niet te betekenen, dat Europa, of een Europees land, met name België, hun verantwoordelijkheid niet moeten opnemen. Het is dan ook te betreuren dat België zich op 5 november bij de stemming over het Goldstone-rapport in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft onthouden.

Op http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/FactFindingMission.htm staat beschreven, hoe de missie is tewerk gegaan en vind je een samenvatting van het rapport. Uit de aldaar verschafte gegevens (en uiteraard ook uit de volledige tekst van het rapport) blijkt onmiskenbaar de ernst van het verrichte werk. Nochtans heeft Israël in zijn lobbywerk bij de Verenigde Staten (via organisaties zoals de Anti-Defamation League en AIPAC) en bij verschillende Europese landen geprobeerd, dat werk af te doen als onwetenschappelijk – terwijl het nota bene zèlf de missie de toegang tot de Gazastrook heeft proberen te beletten en de missie de toegang tot Israël en de Westbank heeft geweigerd. Dàt en de Israëlische belemmeringen van toegang tot de Gazastrook voor mensenrechtenorganisaties, en gedurende een hele tijd ook voor de media, kan moeilijk anders worden geïnterpreteerd dan als een poging om onderzoek naar de mensenrechtenschendingen die hebben plaatsgegrepen en die trouwens nog steeds plaatsgrijpen, in de Gazastrook en in gans Palestina, tegen te werken.

De schendingen van mensenrechten en internationaal recht die het rapport vermeldt, zijn niet van de minste. Het rapport plaatst de gebeurtenissen in de Gazastrook ook in het geheel van de voortdurende schendingen van mensenrechten en internationaal recht die in Palestina plaatsgrijpen sinds de verdrijving van de Palestijnen uit hun woongebieden, in 1948.

Het Vlaams Palestina Komitee (VPK) en het Centrum voor ontwikkeling, documentatie en informatie Palestijnen (CODIP) wijzen op een paar af en toe beweerde onwaarheden en wensen een paar halve waarheden in de juiste context te plaatsen.

Volgens bepaalde berichten uit zionistische hoek zou het rapport éénzijdig zijn en alleen spreken over door Israël begane schendingen. Dit behoeft nauwelijks commentaar. Het volstaat, het rapport (of de “media summary”) te lezen, om te zien dat dit gewoon gelogen is.

VPK en CODIP veroordelen de raket- en mortieraanvallen op Israëlische burgers vanop gebied bestuurd door de Palestijnse overheden. VPK en CODIP veroordelen ook het voortdurend afnemen van land van de Palestijnen door de Israëli’s, tegen de elementaire principes van mensenrechten en tegen internationale wetten in, binnen en buiten de grenzen van het Israël van 1967. Beide verenigingen veroordelen het zich onrechtmatig toeëigenen, door het bezettende Israël, van de toegang tot het overgrote deel van de watervoorraden in het gebied. Zij veroordelen de feitelijke annexatie van grote delen van Palestijns land door de muur. VPK en CODIP veroordelen, meer in ’t algemeen, de voortdurende staat van ongestraftheid van misdaden tegen de mensenrechten die al decennialang heerst in het gebied. Beide verenigingen leggen de nadruk op, en veroordelen het feit, dat Europa en België bijdragen tot die toestand, door, in plaats van sancties te treffen, Israël een bevoorrechte status te verschaffen als handelspartner.

De incidenten waarbij door Israëlische militairen onnodig burgerslachtoffers werden gemaakt, zouden geïsoleerde vergissingen zijn die nu eenmaal gebeuren in de context van gevechten in verstedelijkte gebieden.. Het Goldstone-rapport oordeelt er anders over. Het rapport stelt ook, dat de operatie duidelijk een collectieve straf was voor de bewoners van de Gazastrook, met systematische verwoesting van infrastructuur, scholen, ziekenhuizen, waterbronnen , huizen, zonder militaire noodzaak. VPK en CODIP bevelen iedereen aan, het rapport, of minstens de “media summary”, te lezen, en niet louter af te gaan op wat door de zionistische lobby erover gezegd wordt.

Het Goldstone rapport legt de nadruk erop, dat de voortdurende staat van ongestraftheid van mensenrechtenschendingen en schendingen van internationaal recht in het gebied, de toestand er totaal verzuurt en nefast is voor het bereiken van een oplossing. VPK en CODIP roepen Israël op om het Goldstone rapport aan te grijpen om een duidelijke koerswijziging aan te vatten in zijn beleid, een beleid dat moet gestoeld zijn op respect voor de mensrechten en respect voor het internationaal en humanitair recht.

Zolang dit niet gebeurt, roepen VPK en CODIP België en Europa op, om, in navolging van wat met betrekking tot Zuid-Afrika gebeurd is, een boycot in te stellen tegen Israël. VPK en CODIP roepen elke individuele burger op, geen producten te kopen waarvan hij weet, dat ze geproduceerd zijn door een koloniale mogendheid op de rug van de Palestijnse bevolking. Tevens kunnen de landen van de EU het associatie-akkoord met Israël opschorten wegens het niet-eerbiedigen van artikel 2 van dat akkoord dat handelt over mensenrechten. Alleen zo kan die voortdurende toestand van ongestraftheid verbroken worden en kan verhoopt worden, op een dag een Palestina te verkrijgen met gelijke rechten voor alle rassen en mensen van alle godsdiensten.

Recente getuigenissen uit de Westbank:

Tijdens een inleefreis naar Palestina en Israël hoorden de deelnemers een soldaat van “Breaking the Silence” vertellen over de gedragingen van het Israëlisch leger in de Westbank. “Breaking the silence” is een vereniging van Israëlische militairen die doet wat de naam zegt, namelijk de stilte (rond de mensenrechtenschendingen door het Israëlische leger) doorbreken. Hun verhaal plaatst het welles-nietes-spel over de gebeurtenissen in Gaza in december-januari 2008-2009 in een ander daglicht. Ieder kind in Israël wordt opgevoed met de slogan “de enige goede Arabier is een dode Arabier”. Mensen die eigenlijk zelf nog kinderen zijn, worden, gebrainwashed met die filosofie, op de Palestijnen losgelaten in bezet gebied. Op de Westelijke Jordaanoever heeft de groep een Palestijns vluchtelingenkamp bezocht dat, niettegenstaande de krapheid aan ruimte, na de laatste grootschalige inval van het Israëlische leger, heropgebouwd werd met brede straten. Dat gebeurde, omdat de Israëlische tanks zich die laatste maal een weg door de huizen heen geschoten hebben, omdat de straten te nauw waren. In het oude gedeelte van een Palestijnse stad hangt een gedenkplaat voor een Palestijns gezin dat uit zijn huis gejaagd werd en vervolgens uitgemoord door Israëlische militairen.. Gedurende elk van de twaalf dagen van die inleefreis hoorde de groep mensen over allerlei dergelijke feiten getuigen. Hier heerst bij de Israëli’s een instelling zoals van de toenmalige Amerikaanse kolonisten tegenover de Indianen. Alleen gebeurt het door een zich tot de ontwikkelde landen rekenend land, in de éénentwintigste eeuw.

Een paar aanbevolen webadressen:

Over het Goldstone-rapport, zijn totstandkoming, zijn bevindingen: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/FactFindingMission.htm

Over de goedkeuring van het Goldstone-rapport door de Algemene Vergadering van de VN op 5.11.2009: http://www.un.org/News/Press/docs/2009/ga10883.doc.htm

Over het lobbywerk tegen het Goldstone-rapport: http://www.lepost.fr/article/2009/11/08/1780274_rapport-goldstone-mercredi-devant-le-conseil-de-securite.html

Over de getuigenissen van Israëlische soldaten over Gaza verzameld door de organisatie Breaking the Silence

http://www.shovrimshtika.org/oferet/index_e.asp

Over de waterkwestie – met name in Gaza – kan wie dat wil, meer lezen op de website van de Hydrology Group: http://www.phg.org/news.asp?i=20. Dat is een Palestijnse instelling van wetenschappers die in het leven geroepen was om de waterproblemen in het gebied te onderzoeken. Zij zijn, vanuit een zuiver standpunt van exacte wetenschappers, automatisch tot politieke conclusies gekomen.

Tags: ,

Comments are closed.